23 oktober, 2012 · Jeroen Molenaar Werkkapitaal verbeteren loont

Cash is king is een veelgehoorde term onder ondernemers. En in het huidige economische klimaat ligt de cashpositie bij de meeste ondernemingen dan ook onder een vergrootglas. Al was het alleen maar om die broodnodige banklening voor die gewenste investering  te krijgen. Het verbeteren van het werkkapitaal is een voor de hand liggende aanpak om middelen zo goed mogelijk in te zetten en liquiditeit vrij te maken. Maar hoe doe je dat op een slimme manier?  

Een balans vinden

Het werkkapitaal is de som van de voorraden (inclusief onderhanden werk) en uitstaande debiteuren, verminderd met de uitstaande crediteuren. In dit verband wordt ook vaak gesproken over het verschil tussen vlottende activa en vlottende passiva. Er zijn dus drie hoofaspecten van invloed op het werkkapitaal, - voorraden, debiteuren en crediteuren - . Een snelle rekenaar zal dan ook zeggen: verlaag je voorraad, laat je debiteuren sneller betalen en betaal later je rekeningen, dan verbetert je werkkapitaal vanzelf. Helaas is deze aanpak alleen goed voor een paar snelle Quick wins, maar is het geen structurele oplossing voor de verbetering van het werkkapitaal.   

Een structurele oplossing is alleen te vinden door een goede afstemming tussen voorraden, debiteuren en crediteuren. Inzicht in deze afstemming is weer te geven in de Cash Conversion Cycle (CCC).

Cash Conversion CycleDoor inzicht in het werkkapitaal en de Cash Conversion Cycle kan een onderneming anticiperen op het ondernemersrisico. Het geeft direct inzicht in: de kasstromen, efficiency van de onderneming, het heeft een waarschuwingsfunctie en niet in de laatste plaats geeft het inzicht in de financiering.

Inzet van Six Sigma

Als we spreken over het verbeteren van het werkkapitaal, dan hebben we het eigenlijk over het verlagen van het werkkapitaal. Immers, geld dat “vastzit” in voorraden en debiteuren kan niet aangewend worden om nieuwe investeringen te doen, of crediteuren te betalen. Het is dus zaak om de processen rondom voorraden, debiteuren en crediteuren op orde te hebben. Hierbij komt het gebruik van Six Sigma goed van pas. Als we de DMAIC aanpak van Six Sigma erbij pakken, dan ziet een verbetertraject van het werkkapitaal er als volgt uit:

Define: Het aanpakken van het werkkapitaal, c.q. verlagen van het werkkapitaal.

Measure: Wat zijn de voorraaddagen, de debiteurdagen en de crediteurdagen en welke bedragen zitten hierin “vast”.

Analyse: Wat is de interactie tussen de voorraad, debiteuren- en crediteurenstand. Welke werkprocessen worden er gebruikt en wat voor impact hebben zij op de dagen?

Improve: Stroomlijn de processen, door onnodige handelingen en stappen te elimineren en obstakels bij leveranciers en afnemers weg te nemen.
 
Control: Borg de verbeterde werkwijze en zorg voor tools om procesprestaties te meten en te controleren.

Om de impact van het verbetertraject te verhogen is het zeer aan te bevelen om klanten en leveranciers al in een vroeg stadium te betrekken. Zo dragen het uitspreken van verwachtingen over en weer en het maken van goede afspraken over betalingen en leveringen direct bij aan een verbeterd werkkapitaal.

Werkkapitaal verbeteren loont Downloaden (PDF)

Op de snelst groeiende business-site van Nederland www.Z24.nl vindt u een artikel waarin onze visie over het beheren van werkkapitaal staat uiteengezet. 

Zo hoef je je leveranciers niet uit te knijpen

Werkkapitaal beheren komt bij veel bedrijven neer op het oprekken van de betalingstermijnen van leveranciers. Volgens René Plasman van Molenaar&Plasman Solutions, die met behulp van Six Sigma bedrijven helpt hun werkkapitaal op orde te krijgen, is dat een beperkte oplossing. “De echte winst zit vaak in de eigen bedrijfsprocessen.”

Zo hoef je je leveranciers niet uit te knijpen Website Z24.nl